Ana sayfa 9.SINIF 9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya 2. Ünite Beşeri Sistemler 1. Bölüm Yerleşmeler Ölçme...

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya 2. Ünite Beşeri Sistemler 1. Bölüm Yerleşmeler Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları | cevapvesoru

79
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

Reklamı Kapat

9. Sınıf  Meb Yayınları Coğrafya II. Ünite Beşeri Sistemler 1. Bölüm Yerleşmeler Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları II. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189  II. Ünite Beşeri Sistemler 1. Bölüm Yerleşmeler Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı
1-Türkiye’nin idari yapısıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Başkenti Ankara’dır.
B) 30 büyükşehir belediyesi bulunur.
C) Bütün illerin isimleri ve yönetim merkezleri aynıdır.
D) En küçük idari birim köydür.
E) Bucak yönetim birimleri işlevini kaybetmiştir.

• Konya iline bağlı Çumra ilçesi sınırları içinde yer alır.
• Avcılık ve tarımın başlangıcı gibi önemli sosyal değişimlere tanıklık etmiş bir neolitik yerleşmedir.
• 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.
2-Yukarıda özellikleri verilen antik yerleşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çatalhöyük B) Alacahöyük C) Halikarnassos D) Göbeklitepe E) Kültepe

I. Yerleşim alanının genişliği
II. Mesken tipleri
III. Ekonomik faaliyetleri
IV. Nüfus miktarı

3-Yukarıdakilerden hangileri, şehir ve kır yerleşim birimlerinin birbirinden ayırt edilmesinde kullanılan ölçütlerdendir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

I. Yeryüzü şekilleri
II. Su kaynakları
III. Göç
IV. İdari yapı

4-Kırsal yerleşmelerin dağınık ya da toplu olmasında yukarıdaki faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

5-Aşağıdakilerden hangisi ilk yerleşme alanlarının ortak özelliğidir?
A) Ormanların yaygın olması
B) Arazinin yüksek olması
C) İklimin sıcak ve kurak olması
D) Geniş çayır alanlarının bulunması
E) Zengin su kaynaklarının bulunması

Bulunan tarihsel kalıntılar, insanların ilk yerleşim alanlarının akarsu boylarındaki verimli tarım toprakları olduğunu
göstermektedir.
6-Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde ilk yerleşim alanlarına ait kalıntıların bulunması daha zordur?

A) Türkiye B) Mısır C) Çin D) Kanada E) Hindistan

7-Aşağıdakilerden hangisi yerleşme alanlarını sınırlandıran faktörlerden biri değildir?
A) Kutuplar B) Çöller C) Delta ovaları D) Bataklıklar E) Dağlık alanlar

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

Türkiye’de üniter devlet modeli ile ülke içinde yaşayan toplulukların ortak hareket etmesi; etnik, coğrafi , idari
ayrımların ve ekonomik engellerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ülkenin her tarafında homojen bir yapının oluşması istenir. Üniter devlet modeli, ülkenin bölünmez bir bütün ve egemenliğin de millete
ait olduğunu ifade eder.
8-Buna göre aşağıda verilen maddelerin hangisi ülkemizin üniter devlet yapısı ile ilgili değildir?
A) Ülkemiz il, ilçe gibi idari bölümlere ayrılsa da bunlar idarenin yetki ve sorumluluğundadır.
B) Türkiye millî unsurlar ile bölünmez bir bütündür.
C) Din, dil ve etnik grup bakımından ayrım yapılamaz.
D) Egemenlik yetkisi belli bir gruba aittir.
E) Bu model, toplulukları bir araya getirmeyi amaç edinmiştir.

I. Çöllerde nüfus seyrektir.
II. Himalaya Bölgesi’nde nüfus seyrektir.
III. Amazon ve Kongo havzalarında nüfus seyrektir.
IV. Orta kuşak insan yaşamı için elverişlidir.
V. Batı Avrupa’da yerleşmeler sık nüfusludur.
9-Yukarıda verilen bilgilere göre yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?

A) Yükselti Sanayi Tarım Sıcaklık Nem
B) Bakı Yükselti Nem İklim Ticaret
C) Kuraklık Yükselti Sıcaklık İklim Sanayi
D) Su kaynakları Nemlilik Sıcaklık Yükselti Tarım
E) Yükselti Ticaret Bakı Nem Madencilik

10-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan medeniyetlerden biri değildir?
A) Urartular B) Lidyalılar C) İnkalar D) Hititler E) İyonlar

11-Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan beş coğrafya öğretmeni, sosyal iletişim ağı üzerinde tanışmış ve yaşadıkları yerlerle ilgili bu kişilerin arasında aşağıdaki sohbet geçmiştir.

Ayten: Yaşadığım yerde nüfus azdır. Yazın hayvanlarımızı otlatmak amacıyla çıktığımız yüksek yerlere …I……. adı verilir.
Rafet: Benim yaşadığım yer ……II……. sayesinde gelişme gösterir. Nüfusu kış aylarında az, yaz aylarında fazla olur.
Regaip: Ben Akdeniz’de yaşıyorum. Yaz aylarında bulunduğumuz yer çok sıcak olduğu için yaylaya çıkarız. Burada
insanların çadırlarda barındığı ….III……….. yerleşmeleri de görülür.
Elif: Benim yaşadığım bölgede hava çok sıcaktır. Konutların yapımında daha çok ……IV…… renkli taşlar kullanılmıştır.
Ferit: Benim yaşadığım yer oldukça kurak, burada evler birbirine çok yakın ve evlerin damları düzdür. Konutlarda yapı malzemesi olarak ……V…….. kullanılır.
Buna göre yukarıda boş bırakılan yerlere gelebilecek doğru bilgiler, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?
A) Divan Sanayi Mezra Açık Taş
B) Yayla Turizm Oba Açık Kerpiç
C) Yayla Ticaret Yayla Koyu Ahşap
D) Oba Sanayi Kasaba Açık Taş
E) Mezra Tarım Divan Koyu Kerpiç

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

Kurulan bir yerleşim merkezinin, büyümesi ve uzun yıllar önemini koruyabilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Düz alanlarda kurulması

B) Nüfus yoğunluğunun seyrek olması

C) Denizlere yakın olması

D) Coğrafi konumunun elverişli olması

E) Yüz ölçümünün dar olması

Anadolu’da yapılan kazılarda insanların Cilalı Taş Devri’nden itibaren köy ve şehir hayatına geçtiği, tarım ve
hayvancılıkla uğraştığı görülmüştür. Ülkemizin bulunduğu topraklar, yeryüzünde yerleşmelerin ilk kurulduğu
bölgeler arasındadır. Bu nedenle Anadolu toprakları, çeşitli kültür ve medeniyetlerin kurulup gelişmesine ev
sahipliği yapmış ve topraklarımızda birçok beylik, devlet ve krallık kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu toprakları üzerinde diğerlerine göre sonradan kurulan yerleşmelerden biridir?
A) Çatalhöyük (Konya)

B) Hacılar (Burdur)

C) Çayönü (Diyarbakır)

D) Kestel (Bursa)

E) Göbeklitepe (Şanlıurfa)

Şehirlerin işlevi; bir şehrin kurulup gelişmesinde etkili olan ekonomik, idari ve sosyokültürel etkilerin göz
önünde bulundurulması demektir. Bir şehrin kurulmasında, büyüyüp gelişmesinde birçok faktör etkili olabilir.
Şehirler; tarım şehirleri, ticaret şehirleri, sanayi şehirleri, turizm şehirleri, ulaşım şehirleri, kültürel şehirler
gibi sınıfl ara ayrılabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanayi şehrine örnektir?
A) Çorum B) Karabük C) Malatya D) Antalya E) Van

Ülkemiz, tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan
Anadolu Yarımadası üzerinde kurulmuştur. Tarım alanlarının verimli olması, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri,
konumu ve ılıman iklim kuşaklarına sahip olması Anadolu Yarımadası’nın tarih boyunca önemini korumasını
sağlamıştır.
Yukarıdaki parçadan aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Anadolu Yarımadası günümüzde de önemini korumaktadır.
B) Anadolu Yarımadası’nda birçok medeniyet kurulmuştur.
C) Bu yarımadanın iklimi insan yaşamı için uygundur.
D) Bu yarımadada jeolojik ve jeomorfolojik özellikler yaşam alanlarını kısıtlar.
E) Anadolu Yarımadası üzerinde birçok kültüre ait izler bulunur.

Aşağıdaki haritada ilk yerleşme alanlarının kurulduğu yerler koyu renkle gösterilmiştir.
İlk yerleşme alanlarının bu yerlerde kurulmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprak türü B) Yeryüzü şekilleri C) İklim D) Kayaç yapısı E) Bitki örtüsü

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

I. Tomruk ve kalas gibi ahşap malzeme kullanılarak yapılan evdir.
II. Killi toprağın sap ve samanla karıştırılıp çamur hâline getirildikten sonra kalıplara dökülerek kerpiç elde
edilmesiyle oluşan konut tipidir.
III. İç Anadolu’da Ürgüp (Nevşehir) çevresinde yaygın olan, kolay işlenme özelliğine sahip tüfl erden oluşmuştur.
Peribacaları ve yamaçlar oyularak konut ya da ambar amaçlı olarak kullanılmaktadır.
IV. İç Anadolu ve Doğu Anadolu gibi volkanik arazilerin fazla olduğu alanlarda yer alan konutlarda bazalt ve
andezit gibi volkanik kayaçlar kullanılmaktadır.

Yukarıda, doğal koşulların ülkemizde yer alan konut tipleri üzerindeki etkisine örnekler verilmiştir. Verilen bilgilerden hareketle aşağıda yer alan soruları cevaplayınız.

Verilen örneklerdeki konut tiplerini yazınız.

Kırsal kesimdeki konutlarda kullanılan yapı malzemesinin farklılaşmasında etkili olan faktörler nelerdir

Kıyı boyu yerleşmelerine ………………. görseli örnektir. Düz bir arazide veya ovada kurulan dairesel şekle sahip
yerleşmeler ……………… görselindeki gibidir. Bir akarsu ya da yol boyunca kurulmuş yerleşmeler ………………
görselinde yer almaktadır. Deniz ve göl kıyıları boyunca kurulmuş yerleşmelere …………….. görseli örnektir.

7 ve 10 numaralı alanlarda yerleşmenin seyrek olmasında ……………………. , 1 ve 9 numaralı alanlarda yerleşmenin
seyrek olmasında …………………….. etkilidir.

8 numaralı yerleşmenin bulunduğu ülkede, zengin doğal kaynaklar olmasına rağmen yerleşmelerin ve nüfusun seyrek olmasının nedenini açıklayınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

Yandaki haritada ülkemizde yer alan bazı iller verilmiştir. Bu illerde dokularına göre hangi yerleşme tipinin görüldüğünü aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Rize : …………………….
Trabzon : …………………….
Mardin : …………………….
Konya : ……………………..
Aşağıda bazı şehirler verilmiştir. Bu şehirlerin hangi işlevsel özellik bakımından ön planda olduğunu karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.

İstanbul : …………………………….. Roma : …………………………….. Venedik : …………………………….
Akhisar : …………………………….. Paris : …………………………….. Detroit : …………………………….
Ankara : …………………………….. Hong Hong : …………………………….. Hamburg : …………………………….
Medine : …………………………….. Zonguldak : …………………………….. Eskişehir : …………………………….

Let’s block ads! (Why?)

3. Sınıf Meb Matematik Ders Kitabı Cevapları

3. Sınıf Bilen Yayıncılık İngilizce Ders ve Çalışma Kitabı Sayfa 

9. Sınıf Yıldırım Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı | 

3. Sınıf Berkay Yayınları Matematik Ders Kitabı 

9. Sınıf Yıldırım Yayınları İngilizce Ders 

10.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Cevapları 

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna 

10.Sınıf Almanca Çalışma Kitabı Cevapları Ata-Meb 

10.Sınıf Almanca Ders Kitabı Cevapları Ata – 

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Dikey 

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Dikey 

10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Açılım Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Mega Yayınları

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları Soru Çözümleri (Yeni)
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları
11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları İpek Yolu Yayıncılık
11.Sınıf İleri Matematik Ders Kitabı Nova Yayınları Çözümleri Cevapları
11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ezde Yayıncılık 2017 2018
7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayınları Ders 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ada Matbaacılık
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları
7. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.